Voorwaarden


Algemene Voorwaarden Monumentera

Definities

Monumentera

handelsnaam van Bright Mind Media, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 3024 3666, gebruiker van deze algemene voorwaarden, aanbieder van een online platform waarin vraag en aanbod voor de verhuur van monumenten bij elkaar komt. Monumentera.com.
Locatie verhuurders kunnen na registratie hun locatie aanbieden. Geïnteresseerden kunnen via de site met de verhuurder in contact komen.

Voorwaarden

deze algemene voorwaarden van Monumentera.

Overeenkomst

overeenkomst tussen Monumentera en Gebruiker.

Gebruiker

bij Monumentera geregistreerde locatiebeheerder waarmee Monumentera een overeenkomst sluit in het kader van haar dienstverlening. (Potentieel) Huurder die gebruik maakt van monumentera.com.

(Potentieel) Huurder

partij die via gebruik van de door Monumentera aangeboden diensten van de locatie(s) van een locatiebeheerder gebruik wil maken.

Locatiebeheerder

partij die via gebruik van Monumentera locaties aanbied aan (potentieel)huurders.

Website

www.monumentera.com

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle Overeenkomsten met Monumentera en het online platform dat Monumentera op het internet aanbiedt zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing.

1.2 Door zich als Gebruiker te registreren en de inhoud van deze Voorwaarden te accepteren, gaat de Gebruiker een Overeenkomst aan met Monumentera. Deze Voorwaarden zullen door Monumentera op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen.

1.3 Indien een bepaling uit deze Voorwaarden of uit enige Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Voorwaarden/Overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als volgens de wet mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Voorwaarden/Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

1.4 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.5 Monumentera behoud zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via de Website en/of e-mail. Als Gebruiker de aangepaste voorwaarden niet wenst te accepteren, kan deze Monumentera daarvan op de hoogte stellen binnen de voornoemde periode van dertig (30) dagen. Gebruiker dient deelname aan Monumentera en gebruik van de Website dan te staken vanaf de datum van inwerkingtreding van de aangepaste versie.

1.6 Bij urgente situaties zoals (dreigend) misbruik, overheidsmaatregelen of overmacht kan bij de in het vorige lid genoemde wijziging een kortere termijn gehanteerd worden.

1.7 In het geval de Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

1.8 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Monumentera worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door en namens Monumentera ingeschakelde tussenpersonen en/of andere derden.

1.9 Door akkoord te gaan met de Voorwaarden gaat Gebruiker ook akkoord met de Privacy Voorwaarden van Monumentera zoals op de Website vermeld.

 

Artikel 2. Gebruikers van Monumentera

2.1 Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan als Gebruiker deelnemen aan Monumentera door zich als locatiebeheerder te registreren. Het gebruik staat uitsluitend open voor meerderjarige natuurlijke personen of rechtspersonen, die bevoegd zijn rechtshandelingen te verrichten. Een Gebruiker dient zich te registreren door het registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen en deze Voorwaarden te aanvaarden.
(Potentieel) huurders maken ongeregistreerd van de diensten van de Website gebruik.

2.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn wachtwoord en Gebruikersnaam. Gebruiker dient zijn persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. Gebruiker garandeert Monumentera dat het wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en is zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. Monumentera is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

2.3 De Gebruiker erkent dat Monumentera te allen tijde het recht heeft de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te ontzeggen en het gebruik met onmiddellijke ingang op te schorten of op te zeggen aan Gebruikers die achteraf blijken te voldoen aan een in dit artikel vermelde weigeringsgrond, niet meerderjarig en handelingsbekwaam blijken te zijn, onjuiste gegevens hebben verstrekt, onrechtmatig handelen ten opzichte van Monumentera of een derde in verband met Monumentera dan wel zich niet aan één of meer bepalingen van deze Voorwaarden en Overeenkomst houden. Dit onverminderd het recht van Monumentera op volledige schadevergoeding.

2.4 De Gebruiker kan het gebruik opzeggen op de door Monumentera voorgeschreven wijze. Eventuele financiële verplichtingen richting Monumentera dienen te allen tijde integraal te worden nagekomen.

2.5 De Gebruiker staat in voor de juistheid en volledigheid van zijn geregistreerde (locatie) gegevens en dient deze gegevens zelf actueel te houden door deze zo nodig te wijzigen.

2.6 De positionering van de locatie-inschrijving wordt bepaald door een combinatie van factoren, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.7 Gebruiker staat ervoor in dat de door hem bij registratie of met betrekking tot aangeboden locatie verstrekte informatie, met inbegrip van eventuele afbeeldingen en beschrijvingen, voor zover relevant:

 • juist, volledig en accuraat is;
 • niet in strijd is met wetgeving of internationale regels op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke mededinging, misleidende of vergelijkende reclame of gelijke behandeling;
 • vrij zijn van copyright, of dat de Gebruiker deze rechten bezit en plaatsing op Monumentera.com toestaat;
 • geen dreigende, godslasterlijke of hinderlijke boodschappen bevat of betreft;
 • geen obscene uitingen of kinderpornografie bevat of betreft;
 • geen computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, 'cancelbots' of andere programmaroutines bevat die bedoeld zijn om een computersysteem, computerprogramma’s of websites te beschadigen, op een nadelige manier te beïnvloeden, te verstoren in de normale werking of controle daarover te geven;
 • geen discriminerende en/of haatdragende teksten bevat;

2.8 Gebruiker staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt bij zijn contacten met Monumentera die de normale werking van Monumentera kan verstoren, noch gegevens naar Monumentera verzendt die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur van Monumentera onevenredig zwaar kunnen belasten.

2.9 De Gebruiker staat ervan in dat hij (de functionaliteiten van) de Website niet zal gebruiken om gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevat, of elke andere gelijkaardige schadelijke programma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden of berekeningen, verrichtingen of transacties uit te voeren die de functionaliteit van de Website of een programma, computer of telecommunicatiemiddel kunnen verstoren, vernietigen of in zijn functies beperken.

2.10 Monumentera behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht het gebruik te weigeren aan (rechts)personen. In het bijzonder indien het geval is dat men:

reeds eerder door Monumentera of door een andere organisator van internetplatformen het gebruik daarvan ontzegd zijn;

in het verleden veroordeeld is wegens computermisdrijven of fraude;

of door enige internetprovider een account is geweigerd of opgezegd vermoedelijk deze Voorwaarden niet in acht zullen gaan nemen.

 

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door het via de Website aanmelden als Gebruiker.

3.2 Monumentera heeft te allen tijde het recht een dienst geheel of gedeeltelijk niet meer te leveren aan een of meerdere Gebruikers en/of een gratis (deel van) een dienst om te zetten in een betaalde dienst voor een of meerdere Gebruikers. Voor betalende Gebruikers zal dit minimaal één maand van tevoren worden aangekondigd. Indien een betaalde dienst wordt stopgezet en een betalende Gebruiker hiervoor een bedrag vooruit heeft betaald, dan ontvangt die Gebruiker het vooruitbetaalde bedrag naar rato terug binnen dertig (30) dagen na de stopzetting van de betreffende dienst. Indien een gratis dienst een betaalde dienst wordt, wordt deze pas in rekening gebracht na akkoord van de Gebruiker.

 

Artikel 4. Relatie Gebruiker-Monumentera

4.1 Monumentera is op geen enkele wijze betrokken bij de levering en uitvoering van de diensten/zaken die worden aangeboden op de Website. De Gebruiker erkent dat Monumentera slechts het samenkomen van vraag en aanbod organiseert en deze in de vorm van een website ter beschikking stelt aan de Gebruiker. Monumentera is dan ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de aangeboden diensten, werkzaamheden, zaken, garanties, reclames, en de afhandeling zoals betaling en uitvoering. Monumentera is op geen enkele wijze betrokken bij de transactie tussen Locatiebeheerder en Huurder.

4.2 Monumentera biedt geen enkele waarborg betreffende de resultaten die verkregen kunnen worden door het gebruik van de Website of betreffende de nauwkeurigheid of de betrouwbaarheid van elke informatie die op de Website beschikbaar is of die via Monumentera verkregen werd.

4.3 Gebruikers aanvaarden de risico's die verbonden zijn aan het open karakter van internet. Monumentera biedt geen enkele waarborg betreffende enig defect dat verband houdt met een indringing in het computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de Website kunnen aantasten. Elke overdracht van informatie op de Website gebeurt op eigen risico van de Gebruiker.

4.4 Gebruiker aanvaardt dat Monumentera niet in staat is de identiteit van een Gebruiker met zekerheid vast te stellen en dat de Gebruiker daarom zelf gehouden is de identiteit en betrouwbaarheid van een ander Gebruiker vast te stellen.

4.5 Gebruiker erkent dat Monumentera het recht heeft zonder opgaaf van redenen aangeboden locaties te weigeren of na plaatsing te verwijderen van Monumentera, zoals locaties die naar eigen inzicht van Monumentera niet in overeenstemming is met de doelstelling van Monumentera dan wel de reputatie van Monumentera kan schaden.

4.6 Monumentera behoudt zich ook het recht voor om naar eigen inzicht een locatie zonder opgave van redenen aan te passen of te verwijderen van de Website. Dit zal zich in ieder geval voordoen, maar niet alleen, in de volgende gevallen:

 • De locatie is in een "verkeerde" rubriek geplaatst;
 • De locatie is op onjuiste en/of onvolledige wijze beschreven;
 • De locatie maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • De locatie zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
 • De locatie bevat discriminerende uitingen, porno- materiaal of is op andere wijze onrechtmatig.
 • De locatie is op andere wijze naar de mening van Monumentera aanstootgevend;

4.7 Als een Gebruiker een geschil heeft met één of meerdere andere Gebruikers, dient Gebruiker dit zelf op te lossen. Monumentera is hier geen partij bij. Gebruiker vrijwaart Monumentera (en al haar personeel en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.

 

Artikel 5. Werkwijze Monumentera

5.1 Monumentera is een online platform dat geregistreerde Gebruikers in staat stelt monumentale locaties ter verhuur aan te bieden.

5.2 Locatiebeheerder kan (gratis) een locatie op de Website plaatsen waarbij hij duidelijk aangeeft waar de locatie voor te gebruiken is. Huurder kan hierop reageren/bieden.

5.3 Een reactie van Huurder is niet bindend.

5.4 Monumentera zal zich inspannen de door de Locatiebeheerder geplaatste locatie zoveel mogelijk te controleren. Monumentera is hiertoe echter niet gehouden noch aansprakelijk voor en is niet betrokken bij de transacties tussen Locatiebeheerder en Huurder.

5.7 Monumentera publiceert informatie over de te huren locaties. Locatiebeheerder kan alle informatie over de locatie zelf invoeren in de Website. De getoonde informatie op de Website is afhankelijk van de door de Loactiebeheerder afgenomen marketing pakket.

5.8 Monumentera publiceert in haar online en offline communicatie over te huren locaties op Monumentera.com. Locatiebeheerders die een marketingpakket hebben afgenomen hebben voorrang in de opname van hun locatie in deze communicatie.

 

Artikel 6. Duur overeenkomsten en betalingen

6.1 Monumentera heeft recht op de vooraf overeengekomen vergoeding voor de door haar te leveren diensten.

6.2 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden.

6.3 De Overeenkomst wordt na afloop van de initiële contractduur telkens stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij de betalende Gebruiker of Monumentera de Overeenkomst schriftelijk (info@monumentera.com) opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand voor het einde van de initiële contractduur of de verlengingsperiode.

6.4 Indien de betalende Gebruiker vóór het verstrijken van de (minimale) contractduur opzegt is Monumentera gerechtigd tot de resterende vergoedingen welke verschuldigd zouden zijn als de Overeenkomst niet tussentijds zou zijn opgezegd.

6.5 Monumentera houdt zich het recht voor de prijzen aan te passen bv. bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex of bij een algemene verhogingen van het abonnement. De prijswijzigingen worden dertig (30) dagen voor de wijzigingen op de Website bekend gemaakt. Artikel 1 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

6.6 Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de betalende Gebruiker in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De Gebruiker is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

6.7 Gebruiker is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Monumentera verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.8 Indien de Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Gebruiker. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Monumentera echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 7. Communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Monumentera, dan wel tussen Monumentera en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Monumentera, is Monumentera niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Monumentera.

7.2 Monumentera correspondeert met een Gebruiker door middel van elektronische post, hetzij via gewone post aan het adres dat door de Gebruiker bij inschrijving vermeldt wordt. Monumentera kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel vanwege het feit dat de Gebruiker verzuimd heeft zijn gegevens actueel te houden.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is Monumentera slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

8.2 Deze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de bedragen die Gebruiker in de periode van zes (6) maanden voor het ontstaan van de oorzaak van de schade aan Monumentera heeft betaald dan wel verschuldigd is, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel met opzet aan de zijde van Monumentera.

8.3 Iedere aansprakelijkheid van Monumentera voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.4 Gebruiker aanvaardt dat Monumentera niet aansprakelijk is voor enige schade die voor hem voortvloeit uit handelingen van Monumentera in overeenstemming met deze Voorwaarden en zal aan Monumentera alle kosten en schade vergoeden die voortvloeien uit enige aanspraak van een derde met betrekking tot in deze Voorwaarden genoemde niet toegestane handelingen door de Gebruiker.

8.5 Gebruiker aanvaardt dat Monumentera niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van het niet kunnen krijgen van toegang tot Monumentera door Gebruiker of derden, storingen, fouten in software, door de onvolledige of onjuiste overdracht van informatie of door enige tekortkoming van Monumentera in de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Monumentera.

8.6 Gebruiker vrijwaart Monumentera volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door Gebruiker van de Website of met door hem geplaatste diensten en/of bedrijfsinformatie op de Website.

8.7 Monumentera is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar op de Website wordt verwezen, bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button.

8.8 Monumentera is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Locatiebeheerder aangeleverd promotiemateriaal.

8.9 Hoewel Monumentera alle redelijke inspanningen zal doen om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen het online platform van Monumentera en de infrastructuur van Gebruiker veilig is - waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek - aanvaardt Monumentera geen aansprakelijkheid voor veiligheidsrisico’s die veroorzaakt worden door de computer, het besturingssysteem, de internetverbinding, de firewall, het netwerk enz. van Gebruiker.

8.10 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Gebruiker en Monumentera, dan wel tussen Monumentera en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Gebruiker en Monumentera, is Monumentera niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Monumentera.

8.11 Gebruiker vrijwaart Monumentera voor alle aanspraken ten aanzien van door de Gebruiker afgenomen of aangeboden diensten, met betrekking tot enig aanbod op de Website en met betrekking tot het door Gebruiker of een derde niet leveren of niet (volledig) betalen van via Monumentera afgenomen of aangeboden diensten.

8.12 Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Monumentera mocht lijden ten gevolge van een aan Gebruiker toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden.

8.13 Wijzigingen in de gegevens van Gebruiker dient Gebruiker direct schriftelijk mede te delen aan Monumentera. Indien de Gebruiker hierin verzuimt, is de Gebruiker aansprakelijk voor eventuele schade die Monumentera als gevolg daarvan lijdt.

8.14 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Gebruiker tegenover Monumentera en de door Monumentera bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

 

Artikel 9. Privacy, informatie en intellectuele eigendom

9.1 Monumentera gebruikt de van Gebruikers verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van Monumentera. Door registratie op de Website geeft Gebruiker aan Monumentera toestemming voor het opslaan en het gebruik van deze gegevens.

9.2 Gebruiker geeft toestemming aan Monumentera om deze gegevens tevens te gebruiken voor de preventie van misbruik en bedrog (met inbegrip van de overdracht van de gegevens aan justitie of aan de slachtoffers van misbruik en bedrog) en voor statistische doeleinden in verband met het gebruik van de Website.

9.3 Door gegevens, zoals NAW gegevens, locatiebeschrijving, contact gegevens, voorzieningen bij locaties in te voeren op de Website of door deze op andere wijze aan te leveren aan Monumentera, gaat de Gebruiker er mee akkoord dat deze gegevens via de diensten van Monumentera elektronisch openbaar beschikbaar en doorzoekbaar ter beschikking worden gesteld via de website en diensten van Monumentera en daardoor toegankelijk zullen zijn voor Gebruikers van de Website en diensten van Monumentera.

9.4 Gebruikers stemmen ermee in dat Monumentera in publicaties melding kan maken van welke bedrijven gebruik maken van haar diensten.

9.5 Door de in lid 3 van dit artikel bedoelde gegevens in te voeren staat de Gebruiker ervoor in dat hij of zij hiertoe gerechtigd is en dat de betreffende gegevens juist, volledig en up to date zijn. Indien Gebruiker aangeleverde gegevens op de Website aanpast of verwijdert zal Monumentera de doorgevoerde aanpassingen en verwijderingen zo spoedig mogelijk op de website doorvoeren.

9.6 Monumentera heeft geen verplichting de door Gebruikers ingevoerde gegevens te controleren en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid daarvan deze gegevens.

9.7 Monumentera is gerechtigd de juistheid van ingevoerde gegevens te controleren en daartoe met derden (zoals opgegeven contactpersonen) contact op te nemen. Bij ontdekking van mogelijk niet juiste of onvolledig ingevoerde gegevens en/of bij het vermoeden van inbreuk op de intellectuele eigendoms- en andere rechten van derden behoudt Monumentera zich het recht voor deze gegevens aan te passen, te verwijderen en/of alle van de betreffende organisatie ingevoerde gegevens te verwijderen.

9.8 Met betrekking tot het verzamelen en verwerken van gegevens geldt een privacy statement.

9.9 Monumentera aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ingevoerde gegevens onverhoopt worden aangetast, verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt, tenzij er met betrekking daarvan sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Monumentera.

9.10 Monumentera kan naar andere websites verwijzen(bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, button en banner). Op deze websites valt Gebruiker onder de privacy regels van die betreffende website. Monumentera heeft geen invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Indien Gebruiker gebruik maakt van de diensten van externe dienstverleners, dan valt deze onder de privacy regels van die dienstverlener.

9.11 Voor zover niet anders van toepassing  berusten alle (intellectuele) eigendomsrechten op de databanken van de Website bij Monumentera

9.12 Monumentera behoudt zich verder alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Gebruiker, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

 

Artikel 10. Spam

10.1 Het gebruik van (persoon)gegevens die door derden via de Website openbaar zijn gemaakt, waaronder, maar niet beperkt tot, e-mailadressen, is enkel en alleen toegestaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst met de Gebruiker met betrekking tot het aangebodene of gevraagde. Het is onder geen beding toegestaan (persoon)gegevens te verwerken voor enig ander doel, wat onder meer inhoud dat het verboden is:

 • Een andere Gebruiker (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans e-mail(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op het aangebodene of gevraagde, dit ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard;
 • Een andere Gebruiker (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciële producten of diensten worden aangeboden, dit ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op het gevraagde of aangebodene;
 • E-mailadressen van Gebruikers van Monumentera te verzamelen om welke reden dan ook

10.2 Indien Gebruiker (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt deze, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 5.000,00 (vijfduizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoon)gegeven geldt als één gebeurtenis, dit onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 11. Einde Overeenkomst

11.1 Onverminderd het in deze Voorwaarden hiervoor geregelde kan Monumentera de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Gebruiker aan een of meer van zijn verplichtingen tegenover Monumentera niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

11.2 Monumentera heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Gebruiker in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of op andere wijze het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.

11.3 Indien de account van Gebruiker wordt opgeheven zullen per direct alle bestanden van de account worden verwijderd.

11.4 Monumentera behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Overeenkomst met Gebruiker te ontbinden indien Gebruiker op enige wijze handelt in strijd met deze Voorwaarden, enige bepaling van Nederlands recht of met de netiquette die Gebruiker op internet in acht dient te nemen.

11.5 Het voorgaande lid laat onverlet het recht van Monumentera om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen. Al openstaande factuurbedragen van Gebruiker zijn direct opeisbaar.

11.6 Indien een dienst door Monumentera om welke reden dan ook niet kan worden geleverd heeft Monumentera het recht om de Overeenkomst op grond van deze reden te ontbinden.

 

Artikel 12. Nederlands Recht

12.1 Op elke door Monumentera gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Voormelde bepaling is tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.3 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Monumentera en Gebruiker waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.

12.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst met Monumentera. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Publicatie-datum: 01 Jan 2015